You are here

BAFTA Guru Live Cymru 2023: Bursaries

4 May 2023
Event: Guru Live CardiffDate: Saturday 30 March 2019Venue: Cardiff and Vale College, Dumballs Rd, Cardiff-BAFTA/Mei Lewis

2023 BAFTA GURU Cymru Live: Travel Bursary and Free Sessions 

With thanks to the Welsh production company Bad Wolf and Screen Alliance Wales, as part of the BAFTA Cymru commitment to level the playing field in the screen industries, and in keeping with Wales’ Well-being of Future Generations Act, we’re delighted to offer free access and financial travel support for those who would otherwise find it difficult to attend.

We can offer:

  • A travel bursary of up to £80 per person towards rail, bus and car travel (mileage costs at 40p per mile)
  • A maximum of 4 sessions for free (subject to availability)

For full details, eligibility criteria, and contact details, click here 
 

2023 BAFTA GURU Cymru Yn Fyw: Bwrsari Teithio a Sesiynau Rhad ac Am Ddim

Gyda diolch i'r cwmni gynhyrchu Cymreig Bad Wolf a Screen Alliance Wales, fel rhan o ymrwymiad BAFTA Cymru i sicrhau chwarae teg yn y diwydiannau sgrin, ac yn unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, mae’n bleser gennym gynnig mynediad am ddim a cymorth teithio ariannol i’r rhai a fyddai fel arall yn ei chael hi’n anodd mynychu.

Rydym yn cynnig:

  • Bwrsariaeth teithio o hyd at £80 y pen tuag at deithio ar drên, bws a char (costau milltiredd o 40c y filltir)
  • Uchafswm o 4 sesiwn am ddim (yn amodol ar argaeledd)

Am fanylion llawn, meini prawf cymhwysedd, a manylion cyswllt, cliciwch yma