Bafta Wales

Pwyllgor BAFTA Cymru

English version

18 December 13

Mae popeth a wnawn yng Nghymru yn dibynnu ar arbenigedd, gwybodaeth a gwaith caled arbenigwyr allweddol diwydiant ar draws y wlad.

Pwyllgor BAFTA Cymru

Aelodau Cyfethol


Elis Owen, Cynrychiolydd BBC Cymru Wales


Huw Rossiter, Cynrychiolydd ITV Cymru

Mae Huw wedi ymgymryd ag uwch rolau cyfathrebu a materion cyhoeddus ym mhrif sefydliadau darlledu a rheoleiddio’r DU yng Nghaerdydd a Llundain. Ymunodd â ITV Cymru Wales fel Rheolwr Materion Cyhoeddus ym mis Mawrth 2011 ar ôl dwy flynedd yn rhedeg ei ymgynghoriaeth cysylltiadau cyhoeddus ei hun, sef Rossiter Communications.

Rhwng 2006 a 2009, ef oedd Cyfarwyddwr Cyfathrebu S4C, ar ôl bod yn Bennaeth cyntaf y Cyfryngau gydag Ofcom (2003-2006). Cyn hynny, ef oedd Pennaeth Materion Cyhoeddus y Comisiwn Teledu Annibynnol [ITC] (2001-2003).

Treuliodd Huw yr 19 mlynedd flaenorol yn y BBC: ei swydd olaf yno oedd Pennaeth y Wasg a Chyhoeddusrwydd yn BBC Cymru Wales, ar ôl treulio 10 mlynedd gyntaf ei yrfa gyda’r BBC fel Swyddog Cyhoeddusrwydd yn Llundain. Dechreuodd ei yrfa fel newyddiadurwr gyda’r South Wales Evening Post.


Aled Wyn Philips, Cynrychiolydd S4C

Ar ôl cyfnod byr yn gweithio ym maes cysylltiadau cyhoeddus a marchnata, dechreuodd gyrfa Aled ym maes darlledu yng nghanol yr 80au, yn gyntaf fel cyflwynydd teledu a radio gyda HTV a BBC Radio Cymru, cyn symud i S4C, lle mae’n Bennaeth Promos ar y Sgrin.

Yn ystod ei gyfnod yn S4C, mae wedi dylanwadu ar frand y sianel ar y sgrin ac mae’n arbennig o falch o gyflwyno’r teulu nodedig o ddreigiau yn y 90au. Ar hyd y blynyddoedd, mae’r tîm hyrwyddo wedi ennill nifer o wobrau rhyngwladol, gan gynnwys Promax UK, Promax International, Gwobrau Crefft RTS, Sportel, Gwyliau Ffilm Efrog Newydd, EBU Presentation a Gŵyl y Cyfryngau Celtaidd.

Mae Aled yn gyn aelod o Bwyllgor Llywio EBU Presentation, RTS Cymru ac aelod o fwrdd Promax UK, gan gynnwys Cadeirydd y Gynhadledd yn 2005, ac mae bellach yn cynrychioli S4C ar bwyllgor BAFTA Cymru.

Mae ei ddiddordebau y tu allan i’r gwaith yn cynnwys bod yn gadeirydd ar bwyllgor Cylch Meithrin, dirprwy gadeirydd Corff Llywodraethu Ysgol Pwll Coch, a chadeirio pwyllgor codi arian lleol ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaerdydd. Ers 2008, bu’n cadeirio pwyllgor Clwb y Diwc, sy’n trefnu digwyddiadau Cymraeg misol yn ardal Treganna ac, yn ddiweddar, cafodd ei wahodd i ymuno â phwyllgor llywio Y Dinesydd (cyhoeddiad misol gwirfoddol Cymraeg yng Nghaerdydd). Pan fydd ganddo amser sbâr, mae’n mwynhau bod yn DJ a darparu cymorth sain a goleuo ar gyfer gigs a digwyddiadau.


Tony Cahalane

Dechreuodd Tony ei yrfa yn niwydiant y cyfryngau yn 18 oed pan gafodd ei recriwtio fel peiriannydd sain dan hyfforddiant gan y BBC. Yn gyflym iawn, dringodd yr ysgol yrfa i ddod yn Rheolwr Llinell ac Uned Fusnes Uned Camerâu/Sain a Ffilm BBC Wales, cyn gadael y sefydliad i weithio i rai o gwmnïau darlledu allanol mwyaf blaenllaw’r DU, gan gynnwys Black & White TV Mobiles & O21 – sef prif gyflenwr cyfleusterau sianel rhwydwaith ITV, gan gael ei benodi’n Rheolwr Gweithrediadau. Yn ystod ei gyfnod yno, cynlluniodd a goruchwyliodd ddigwyddiadau darlledu mawr, gan gynnwys Y Ras Gychod, Gemau Terfynol Cynghrair y Pencampwyr fel darparwr darlledu allanol y Prif Ddarlledwr a digwyddiadau Brenhinol ar gyfer teledu Rhyngrwyd. Dychwelodd i Gymru i sefydlu cyfleusterau teledu Omni ar gyfer grŵp Barcud Derwen. Yn 2010, ymunodd Tony â’r grŵp darlledu uchel ei barch, NEP, i lansio ei gwmni yng Nghymru, NEP Cymru (NEPC), ac o dan ei arweinyddiaeth, mae’r cwmni bellach yn cael ei ystyried yn gwmni o ansawdd uchel yng Nghymru, y DU ac Ewrop. Mae Tony yn aelod o Uwch Dîm Rheoli NEP UK hefyd, yn eistedd ochr yn ochr â chwmnïau eraill y grŵp, gan gynnwys Visions, Roll to Record a Bow Tie.

Dros y blynyddoedd, mae Tony wedi bod yn rhan o ystod eang o gynyrchiadau darlledu allanol a symudol yn cwmpasu chwaraeon, adloniant a gwleidyddiaeth. O ganlyniad i’w brofiad helaeth, sy’n cynnwys digwyddiadau byw cymhleth, mae wedi ennill gwobrau mawr a chydnabyddiaeth gan sefydliadau allweddol y diwydiant, gan gynnwys BAFTA Cymru, Broadcast ac RTS.


Ian Thomas

Mae Ian yn ddatblygwr gemau ac awdur cyhoeddedig sydd wedi gweithio gyda chyfrifiaduron ers bron i ddau ddegawd. Mae wedi gweithio ym maes teledu rhyngweithiol, addysg, gwneud pypedau, ffilm, cyhoeddi a’r diwydiant gemau fideo, ac mae wedi helpu i greu gemau LEGO sydd wedi ennill sawl gwobr, cyfres LittleBigPlanet, a gêm ddilynol i Frozen Synapse. Mae wedi ysgrifennu ffilmiau a llyfrau plant ac mae wrthi’n ysgrifennu parhad i’r gyfres antur o’r 1930au, Bulldog Drummond. Ar hyn o bryd, mae’n gweithio gyda chwmni Frictional Games o Sweden, ar SOMA, sef eu gêm ddirgel ffuglen wyddonol newydd.

Ef oedd sefydlydd GamesDev South Wales, sef rhaglen cyfarfod cymdeithasol a darlithoedd ar gyfer datblygwyr gemau lleol.


Natasha Hale, Cynrychiolydd Llywodraeth Cymru


Aelodau Etholedig

Ian Jones, Cadeirydd

Roedd Ian Jones, sy'n wreiddiol o Dreforys, Abertawe, yn un o'r tîm a lansiodd S4C ym 1982, ac ar ôl gweithio yn y maes raglenni Adloniant ar rwydwaith ITV ac fel cynhyrchydd annibynnol, fe ail-ymunodd ag S4C fel Cyfarwyddwr Busnes, S4C Rhyngwladol a Chydgynyrchiadau rhwng 1992 a 1997.

Ers hynny mae e wedi gweithio mewn swyddi uwch gyda Scottish Television, United News and Media, (ITEL), Granada International (ITV Global erbyn hyn) a bu'n Gadeirydd Cymdeithas Ddosbarthu Diwydiant Teledu Prydain (BTDA - British Television Distribution Industry Association) am ddwy flynedd. Roedd yn Llywydd National Geographic Television International rhwng 2004-2007 gan deithio'n rheolaidd rhwng Washington a Llundain, cyn dod yn Rheolwr Gyfarwyddwr Grŵp gyda Target Entertainment. Ei swydd ddiwethaf oedd Rheolwr Gyfarwyddwr, Cynnwys Dosbarthu a Datblygu Masnachol, Rhyngwladol ar gyfer A+E Television Networks yn Efrog Newydd.

Ian Jones yw un o'r uwch reolwyr mwyaf profiadol yn y diwydiant teledu ac mae wedi gweithio yn y diwydiant mewnwladol a rhyngwladol ers bron 30 mlynedd. Mae ganddo brofiad eang ar draws darlledu, cynhyrchu, cyd-gynhyrchu a theledu rhyngwladol ac mae wedi hawlio nifer o swyddi anweithredol ac ymgynghorol yn y diwydiant. Yn ei rôl bresennol mae wedi dychwelyd i S4C fel Prif Weithredwr, 30 mlynedd ar ôl helpu i lansio'r Sianel.


Dewi Vaughan Owen,

Ar ôl gweithio i'r BBC yng Nghymru ers dros ddeng mlynedd ar hugain yr wyf ar hyn o bryd yn dal swydd Uwch Rheolwr Materion Cyfreithiol a Busnes BBC Cymru yn arwain tîm o gyfreithwyr a swyddogion gweithredol sy'n gyfrifol am wasanaethu anghenion busnes y BBC yn Saesneg ac yn Gymraeg ar gyfer cynyrchiadau mewnol a chomisiynu allanol. Cyn fy rôl bresennol roeddwn yn gyfarwyddwr stiwdio a darlledu allanol ar gyfer Newyddion a Materion Cyfoes y BBC.

Fel aelod llawn o'r Academi a Chadeirydd BAFTA yng Nghymru am y ddwy flynedd diwethaf mae’n fwriad gennyf geisio am ail-etholiad i Bwyllgor BAFTA yng Nghymru er mwyn helpu gyflawni cylch llawn o weithredu o dan ein Rheolau Llywodraethu a Changen newydd a llwyddiant Gwobrau’r Academi Brydeinig yng Nghymru yn 2012.


Sion Clwyd Roberts,

Ymunodd Sion â’r cwmni cyfreithiol o Gaerdydd, Capital Law ym mis Chwefror 2010 ac mae’n Arbenigwr Cyfryngau ac IP, wedi treulio dros 20 mlynedd mewn Adrannau Cyllid, Cyfreithiol a Materion Busnes yn S4C ac ITV gan ennill gwybodaeth helaeth am gynhyrchu ffilm a theledu a busnesau darlledu. Ar hyn o bryd mae’n cynghori amrediad o gwmnïau mewn darlledu, cynhyrchu ffilm, teledu a hysbysebion a chydymffurfiaeth, cyhoeddi a chynhyrchu cerddoriaeth a chyhoeddi llyfrau a chyhoeddi ar-lein.

Mae’n cynrychioli cwmnïau cynhyrchu TAC mewn trafodaethau gydag undebau talent y diwydiant ac mae hefyd wedi cyflwyno nifer o seminarau a sesiynau hyfforddi ar gyfer y sector cynhyrchu teledu. Mae Sion wedi cynrychioli ITV Wales ar bwyllgor rheoli BAFTA yng Nghymru, mae wedi bod yn aelod cyngor o TAC ac yn is Gadeirydd bwrdd sefydlu Theatr Genedlaethol Cymru.


Richard Staniforth

Mae Richard yn Gynhyrchydd Cyfryngau sydd wedi ennill gwobr BAFTA Cymru mewn ffilm, teledu a chyfryngau newydd gyda dros 20 mlynedd o brofiad mewn cynhyrchu ffilmiau nodwedd (‘Resistance’ Owen Sheers 2012), (‘Hinterland’ 2013-14 Uwch Gynhyrchydd BBC Cymru) gyda 50+ o gynyrchiadau i S4C, BBC, ITV a Channel 4), gemau rhyngweithiol ar-lein ac oddi ar-lein a chynhyrchu addysgol (Fireman Sam). Cynhyrchu arbrofol ‘Continental Drift’ prosiect ffilm a barddoniaeth ar-lein yn 2010/11). Mae’n gweithio fel darlithydd ym Mhrifysgol De Cymru ar y cwrs MA Sgriptio.Bruce Steele

Mae Ewen “Bruce” Steele wedi bod ynglwm a graffeg cyfrifiadurol ers dros 30 mlynedd. Symudodd i Gaerdydd yn 1981 fel cerddor proffesiynol yn gweithio yn Top Rank, ond ar yr un pryd roedd ganddo ddiddordeb mewn cyfrifiaduron.. Fe ddaeth cyfrifaduron yn swydd iddo i HTV a S4C. Roedd yn ymgynhorydd technegol i HTV ac ef oedd yn gyfrifol am Stylus yng Nghaerdydd a sefyfydlodd y system 3D gyntaf tu allan i Lundain.

Symudodd i Lundain i sefydlu Snapper Bytes (yn MGMM) aeth ymlaen i weithio fel Penaeth 3D i Complete Video wedyn i Click 3x yn Efrog Newydd. Ar ôl dychwelyd i Lundain roedd yn gyd-sylfaenydd o Glassworks lle roedd yn Benaeth o Prosiectau Arbennig ac yn Gyfarwyddwr o Effeithiau Gweledol am dros 10 mlynedd.

Yn 2006 dyfarnwyd Doethuriaeth iddo mewn Technoleg am ei gyflawniadau yn y diwydiant graffeg cyfrifiadurol ac addysg o Brifysgol Bournemouth.

Symudodd yn ôl i Gymru yn 2006 ac sefydlodd Hyperspace, y cysyniad, technoleg ac ymgynghoriaeth CGI. Ers dychwelyd i Gymru mae Bruce wedi creu FX gweledol ar gyfer ffilmiau fel Rembrandt a Solomon Kane, ac mae wedi gweithio fel ymgynghorydd technegol ar amryw o prosiectau gwahanol yn datblygu syniadau a meddalwedd ar gyfer adloniant ac addysg. Yn ddiweddar bu yng nghlwm a Leighton Andrews Task a Finish Group yn cynghori ar y dyfodol o Technoleg Digidol mewn addysg.

Yn ddiweddar, ehangodd Bruce i ddatblygu App’s; roedd ei gem gyntaf yn efelychydd hedfan mewn 3D i iOS a gafodd ei gyhoeddi ym mis Mai 2012 ac ennillodd y safle o’r gem efelychu uchaf ei wethiant yn y DU. Enw’r gem yw The Dambusters ac hwn yw’r cyntaf i gael ei drwyddedu gan MOD/RAF. Ar y funud mae’n gweithio i ddatblygu App’s ac hefyd mae’n gweithio ar VFX ar gyfer rhaglenni teledu.Jill James

Ganwyd Jill yn y Bontfaen, ac ar ôl hyfforddi’n wreiddiol fel cyfrifydd, penderfynodd newid gyrfa a mynd i Goleg Drama. Mae wedi treulio dros 30 mlynedd mewn theatr, ffilm a theledu fel Actores, Cyflwynydd radio a theledu yn ogystal â Chynhyrchydd. Daeth Jill i amlygrwydd cenedlaethol ym 1988 fel wyneb Nwy Prydain, a pharhaodd hynny am sawl blwyddyn. Cyflwynodd a chynhyrchodd Jill ei sioe sgwrsio radio dyddiol ei hun yn Llundain; mae ganddi sawl credyd ffilm a theledu yn cynnwys fel cynorthwy-ydd John Irvin ar “Hamburger Hill”, ei balchder ar hyn o bryd yw ei bod ar “You Tube”!!

Yn gyd-sylfaenydd TAPS, y cynllun cenedlaethol i ddarganfod a hyfforddi doniau ysgrifennu newydd ar gyfer ffilm a theledu, bu Jill yn rhedeg y cynllun fel Cyfarwyddwr Gweithredol a Chynhyrchydd am 18 mlynedd, gan greu TAPS CYMRU hefyd. Mae Jill hefyd yn Gyfarwyddwraig yr Asiantaeth Lenyddol ‘Culverhouse and James Ltd’, Bu Jill yn gwasanaethu ar GYNGOR BAFTA yn Llundain am 10 mlynedd; creodd a chadeiriodd adran Digwyddiadau ac Addysg BAFTA. Roedd yn aelod o FFORWM HYFFORDDI SKILLSET a threuliodd 5 mlynedd ar banel diwydiant Academi Sgrin Skillset yng Nghymru. Mae Jill wedi dychwelyd i Gymru ac wedi sefydlu “The Barn at West Farm” yn Southerndown.


David Ball

Ymunodd David â’r diwydiant ffilm ym 1969 fel cyfrifydd cynhyrchu cynorthwyol a gweithiodd yn Stiwdios EMI Elstree o dan arweiniad Brian Forbes. Ymhlith y cynyrchiadau y bu ynghlwm wrthynt yn ystod y cyfnod hwnnw oedd “The Boyfriend,” “The Railway Children” a “The Go Between.”

Ym 1972, daeth yn Gyfrifydd Ffilmiau llawrydd, ac erbyn 1978 roedd wedi gweithio ar dros 20 o ffilmiau a chyfresi teledu. Achubodd ar y cyfle i ddod yn Rheolwr Cynhyrchu a, thrwy gyfuno ei brofiadau ariannol a chynhyrchu, yn fuan iawn daeth yn Gynhyrchydd Llinell, Cynhyrchydd a Chynrychiolydd ar gyfer Gwarantwyr Cwblhau. Mae’r profiad hwn nawr yn ymestyn i dros 50 o ffilmiau a chynyrchiadau teledu ledled pedwar cyfandir.

Ym 1997, gwahoddwyd David i Gaerdydd i fod yn Gynhyrchydd “bond” ar “Up n Under.” Wedi hynny, bu’n gweithio ar “The Testimony of Taliesin Jones”, a dderbyniodd 5 enwebiad BAFTA Cymru. Mae cynyrchiadau eraill yng Nghymru yn cynnwys “Plots with a view”, a enillodd wobr BAFTA. Erbyn hyn, mae wedi ffilmio 15 gwaith yng Nghymru.

Bu’n aelod o Production Guild of UK ers sawl blwyddyn (ac wedi bod yn aelod o’r bwrdd am ei thair blynedd gyntaf). Mae David wedi bod yn aelod o banel “Skillset Cymru” ac wedi addysgu rhaglenni BA a MA yn yr Atriwm. Mae hefyd yn awdur brwd, gan gwblhau chwe sgript ffilm, chwe drama deledu, nifer o straeon byr a’i nofel gyntaf. O ganlyniad i lawdriniaethau helaeth yn y pum mlynedd ddiwethaf, ysgrifennodd ddyddiadur, “The Impatient Outpatient” , sydd wedi dod yn un o’r llyfrau sy’n gwerthu orau ar Amazon.


Ynyr Williams

Mae Ynyr yn Gynhyrchydd Cyfres Pobol Y Cwm, opera sebon y BBC sydd wedi bod yn rhedeg hiraf. Mae hefyd yn Gynhyrchydd Gweithredol ar Gynyrchiadau Eisteddfod BBC Cymru/Wales. Dechreuodd ei yrfa fel actor a bu’n gweithio i’r holl brif ddarlledwyr ac ef oedd cyd-sylfaenydd FFILMIAU SALEM rhwng 2000-2007. Mae Ynyr wedi cynhyrchu a chyfarwyddo ar draws y genres o raglenni plant i raglenni crefydd, o adloniant ysgafn i ddrama a nodwedd. 2003 – cynhyrchodd 'DAL:YMA/NAWR' – ffilm ddogfen nodwedd 35mm ar farddoniaeth Cymraeg gyda’r cyfarwyddwr – Marc Evans ac yn cynnwys Rhys Ifans, Sian Phillips, John Cale, Cerys Mathews, Mathew Rhys, Ioan Gruffydd, Daniel Evans.2002/3/4 – Cynhyrchydd Gweithredol ar gyfer yr Undeb Darlledu Ewropeaidd ar 'OLYMPIC STORIES' – cyfres o ffilmiau byrion ffuglen 10 munud ar fywydau athletwyr Olympaidd – gwledydd yn cynnwys gwlad Groeg, Slofenia, Iwerddon, Croatia, gwlad Pwyl, Romania, Norwy, Cymru, Gweriniaeth Tsiecoslofacia a Macedonia. 2003 – cynhyrchu JOHNNY OWEN – THE LONG JOURNEY' – dogfen a enillodd ddwy wobr BAFTA i BBC4 a BBC Wales ar fywyd a marwolaeth trist y bocsiwr o Gymru, Johnny Owen.Mark John

Yn Gynhyrchydd TV/Radio/Ffilmiau Byr a Ffilmiau Nodwedd sefydledig am 28 mlynedd, dechreuodd Mark gyda’r BBC (1984-1994), yno symudodd ymlaen i’r sector annibynnol – Prospect Media Group (1994-2000) & Vision Thing Communications (1994-presenol). Graddiodd Mark o’r European Media Training Agency EAVE (2004) ac bellach mae’n cynrychioli Cymru fel eu Cydlynydd Cenedlaethol.

Mae Mark wedi gweithio ar lefel uwch ar draws yr holl lwyfannau cyfryngol, gyda llawer o’i allbwn Teledu a Radio wedi ei ddarlledu hyd a lled y DU. Mae ei waith teledu a radio wedi ennill llawer o wobrau iddo dros y blynyddoedd. Mae wedi cynhyrchu nifer o ffilmiau byr yn cynnwys 4 i’r BBC a Cynllun Digital Visions Cyngor Ffilm y DU yn 2005/6 gyda 5 arall yn 2010/11 i’r UK Digital Shorts Scheme (wedi ei harianu gan yr Asinataeth Ffilm Cymru a’r UK Film Council’s New Cinema Fund)

Dangoswyd ei ffim diweddaraf ‘A Boy Called Dad’ yn gyntaf yn yr Ŵyl Ffilm yng Nghaeredin ym mis Mehefin 2009. Cyfawryddwr y ffilm oedd Brian Percival, ac roedd y cast yn cynnwys Ian Hart gyda The Works a Kaleidoscope yn gweithio iddo ar gyfer gwerthiant a dosbarthiad yn y DU. Dangoswyd y ffilm am y tro gyntaf yng Nghymru yn y Soundtrack Festival, Caerdydd, 2009 – cafodd ei ddangos ar 30 sgrin gwahanol yn 2010. Mae Mark yn cynrychioli Cyngor TAC (y Gynghrair Cynhyrchwyr Cyfryngau Cymru) drwy ddelio gyda materion polisiau sgiliau a hyfforddi, mae hefyd yn cynrychioli TAC ar fwrdd Creative Skillset Cymru a’r Training Framework. Mae Mark yn cadeirio y Skillset Media Academy i Gymru a’r Media Sub-Group yn ogystal ac eistedd ar fwrdd rheoli SMAW.

Yn ogystal mae’n werthuswr ac asesydd Cenedlaethol i Creative Skillset ac yn ddiweddar fe’i gadwyd fel un o’u Prif Priswyr Diwydiant ar gyfer yr ail-drwyddedu o’r Academi Cyfryngol Ledled y DU – nawr mae’n un o’i aseswyr cwrs byr i HE a CPD
Mae Mark wedi cadw ei swydd fel Ymgynhorydd y Diwydiant Creadigol gyda Chyngor Caerdydd.


Hannah Raybould

Bu Hannah yn aelod o’r pwyllgor ers 4 blynedd ac mae’n cynrychioli’r cyswllt gydag Addysg a Hyfforddiant Uwch.

Hannah yw Rheolwr Academi Cyfryngau Cymru, sef partneriaeth rhwng 4 prifysgol yng Nghymru (Prifysgol De Cymru, Prifysgol Aberystwyth a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant).

Hi hefyd yw Rheolwr Datblygu Rhwydwaith Cyfnewid Creadigol Cymru.

Mae’r Academi Cyfryngau yn cynnig dosbarthiadau meistr, lleoliadau, interniaethau a gwybodaeth am y diwydiant ar gyfer myfyrwyr a graddedigion ar gyrsiau achrededig Creative Skillset mewn ffilm, teledu, gemau, animeiddio ac effeithiau gweledol (VFX). Mae’r Academi yn cydlynu hyfforddiant trwy brosiect cyrsiau byr Academi+ hefyd.

Dosbarthiadau Meistr – Mae’r Academi Cyfryngau a BAFTA wedi cynnal nifer o ddosbarthiadau meistr ar y cyd, gan wneud digwyddiadau’r Academi yn agored i gynulleidfa ehangach ac, yn 2013-14, bydd yr Academi Cyfryngau yn trefnu cyfres o ddosbarthiadau meistr enillwyr Gwobrau BAFTA Cymru.

Mae Hannah yn Aelod o Fwrdd Ffresh, sef Gŵyl Delwedd Symudol Myfyrwyr Cymru, a Gŵyl Ffilm Pobl Ifanc Zoom, mae’n aelod o grŵp llywio Wythnos Arloesedd Digidol ac yn aelod o Grŵp Gemau Cymru.

Ar ôl graddio o Brifysgol Aberystwyth gyda gradd MA mewn Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu, a gradd BA mewn Ieithoedd Modern ac Astudiaethau Ewropeaidd o Brifysgol Caerfaddon, gweithiodd Hannah fel Sgowt ar Leoliad ar gyfer ffilmiau hir a byr yn ardal canolbarth Cymru, ac fel Gweinyddwr gyda Gŵyl Ffilm a Theledu Geltaidd Aberystwyth, cyn symud i Sgrin Cymru Wales, lle bu’n gweithio fel Rheolwr Marchnata, yn rheoli presenoldeb Cymru yng ngwyliau ffilm Cannes a Chaeredin, ac yna’n Rheolwr Marchnata’r DU, a Chydlynydd yr Ŵyl Ffilm a Theledu Geltaidd yng Nghaerdydd yn 2005. Ymunodd ag Academi Cyfryngau Cymru yn 2006.


Sion Hughes

Yn ddiweddar fe’m apwyntwyd fel Rheolwr Materion Busnes Uwch yn Rights TV ac rwyf yn gyfrifol am Gymru a’r Gorllewin.

Cyn ymuno a Rights TV roeddwn yn Benaeth Materion Busnes ac yn Gynhyrchydd yn Wild Dream Films. Yn ystod fy nghyfnod yn Wild Dream Films cynhyrchias gyfres teledu reality Big Tiny i’r rhaglen deledu Network Channel Discovery TLC yn y UDA. Cefais fy enwebu am wobr BAFTA am rhaglen ddogfen ar S4C ac roeddwn yn Gynhyrchydd Gorychwylio ar y rhaglen World’s Tallest Man i Discovery US a’r The Second Coming of Christ i’r National Geographic Channel.

Yn ystod fy mywyd rwyf wedi bod yn Brif Weithredwr Cyfle, Dirprwy Prif Weithredwr TAC, Penaeth Contractau a Uned Rheoli Uwch, Plant ac Ieuenctid yn S4C.

Roedd y rhan gynharaf fy nghyrfa yn fy nghalluogi i mi gymryd rhan yn y rhan busnes o deledu ond yn ystod y 5 mlynedd diwethaf rwyf wedi cael profiad gwerth chweil gan fy mod wedi bod yn gweithio fel Cynhyrchydd lle wnes i ddarparu rhaglenni o ansawdd i S4C ond hefyd wedi ennill credydau yn yr UDA fel Cynhyrchydd gyda rhagolygon wirioneddol rhyngwladol.

Yn ystod fy nghyfnod yn S4C cefais ddealltwriaeth o fywyd darlledwr. Roedd fy’n amser yn TAC yn fy nghalluogi i ddysgu beth oedd yn bwysig i Gynhyrchydd Annibynnol ac roedd yn mewnwelediad i wleidyddiaeth y diwydiant. Roedd fy amser yn Cyfle yn werth chweil ac roedd yn helpu i adnabod a meithrin y talent yng Nghymru.

Yn Rights TV rwyf nawr yn gweithio i helpu ac i gefnogi Cynhyrchwyr Cymru unwaith eto ac rwyf a diddordeb i rannu fy ymwybyddiaeth a profiadau trwy BAFTA.


Tyrone D Murphy

Mae Tyrone D Murphy yn byw yng Nghasnewydd ac mae’n aelod hirsefydledig o BAFTA Cymru a BAFTA y DU. Mae’n wneuthurwr ffilmiau/awdur/cyfarwyddwr o fri, yn aelod o DGGB, ac wedi cynhyrchu a chyfarwyddo nifer o’i ffilmiau ei hun, gan gynnwys rhaglen ddogfen am Ymwybyddiaeth o AIDS, “The Hollywood Graffiti Gown” a enillodd sawl gwobr.

Ef yw sefydlydd a Phrif Swyddog Gweithredol Universal Film and Festival Organisation (UFFO), sy’n hyrwyddo arferion busnes gorau rhwng gwyliau ffilm a’r gymuned cynhyrchu ffilmiau. Mae 215 o wyliau ffilm rhyngwladol yn aelodau o UFFO, ac mae 75 o weithwyr y diwydiant yn aelodau o bwyllgorau mewn 60 o wledydd gwahanol.

O dan arweinyddiaeth Tyrone, mae UFFO a’i gylchgronau wedi ffurfio nifer o gynghreiriau strategol gyda llawer o sefydliadau a chyrff rhyngwladol, fel Directors Guild of Great Britain, AFM (American Film Market), Pro Light and Sound Expo Germany, ITU Telecom & International Telecommunication Union Switzerland, Audio Engineers Society, APP-World, CIACE (3000 Art-house cinema network), Mandy, Productionbase, CAB-Sat -cable and TV Expo, US Government Video Expo, NAPTE- sioe cynhyrchu teledu fwyaf y byd, BEV, Production Show UK, NAB Show USA, Broadcast Show Africa, TNB Africa, SAT Com Africa, Latino Mediacon USA, Film Finance Awards, ac IBC Amsterdam.

Mae Sefydliad UFFO wedi rhoi nifer o raglenni arloesol ar waith yn ogystal, gan gynnwys gwasanaeth cyflwyno ffilmiau cost-effeithiol sy’n ymgorffori system rhaglenni a thocynnau gwyliau ffilm. Ar hyn o bryd, mae UFFO wrthi’n datblygu Partneriaeth Ysgolion Ffilmiau UFFO, i helpu i sicrhau swyddi ar gyfer myfyrwyr ffilm sy’n graddio o ysgolion ffilm nad ydynt wedi cael cyfle i weithio yn y diwydiant. Yr arloesiad pwysicaf yw Archif Sinema UFFO, sydd â’r nod o drosglwyddo a chadw ffilmiau ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol ar fformat digidol.

Tyrone yw cyhoeddwr yr “Universal Film Magazine” nid er elw, sef cylchgrawn proffesiynol rhad ac am ddim ar gyfer y diwydiant ffilm, a gyhoeddwyd am y tro cyntaf yn 2011 ac sydd bellach yn cael ei anfon at dros 3.6 miliwn o bobl mewn dros 100 o wledydd. Ef hefyd yw sylfaenydd a golygydd Movie Money Magazine, sef yr unig gylchgrawn yn y byd ar gyfer cyllid a buddsoddi ym myd ffilmiau.

Ef hefyd yw Cyfarwyddwr Gweithredol Gŵyl Ffilm Bae Caerfyrddin.
Yn ogystal, mae’n cymryd rhan mewn digwyddiadau codi arian er budd elusennau fel Tŷ Hafan a Chlwb Bocsio Parc Fictoria yng Nghaerdydd, ac mae’n hyrwyddo cynnal treftadaeth ddiwylliannol Geltaidd frodorol gan gynnwys ffilmiau, drama ac adrodd straeon.

Enwebwyd Tyrone yn 2011 ar gyfer Gwobr Diwydiant Production Base am ei waith gydag UFFO.


Angharad Garlick

Rwy’n gweithio o fewn y diwydiant ers 1983 pan ymunais á’r BBC yng Nghaerdydd fel ymchwilydd i’r Adran Blant. Bum yn gweithio o fewn yr adran honno a’r adran Adloniant Ysgafn yn Cynhyrchu ac yn Cyfarwyddo tan 1991 pan ymunais á S4C. Roeddwn yn gyfrifol am Wasanaeth Dolenni rhaglenni plant S4C ac am rhywfaint o gynhyrchu mewnol, ac yn ogystal yn cynrychioli S4C ar baneli a phwyllgorau fel yr EBU, Y Cyngor Llyfrau, a Bafta ymysg eraill.

Ers 2006 rwy’n gweithio i gwmni Boom Pictures Cymru a wedi cynhyrchu cyfresi comedi fel Mawr, Tudur O’r Doc a Sioe Leslie Wyn i S4C yn ogystal á sefydlu adran blant y cwmni – Boom Plant - ers ennill y tendrau i gyfleu gwasanaethau Cyw a Stwnsh i S4C yn 2009. Rwy’n gyfrifol am allbwn sylweddol o gyfresi plant a meithrin aml genre ac aml blatfform i S4C ac yn fwy diweddar i CBBC, a rydym wedi bod yn ffodus gyda nifer o enwebiadau ar gyfer Gwobrau yn cynnwys Bafta, Kidscreen, RTS, Kids Bafta UK, a Broadcast Digital UK gyda chyfresi meithrin, plant a fformats digidol 2 sgrin.


Jon Rennie

Dechreuodd Jon ei yrfa mewn gemau cyfrifiadurol yn gweithio yn Bullfrog Productions ar deitlau megis Theme Hospital, Dungeon Keeper a Populous: The Beginning. Ar ôl gweithio gyda Bullfrog Productions ymunodd a Dinamo Productions fel Pennaeth Effeithiau Gweledol am bum mlynedd. Yn 2010 dechreuodd ei fusnes ei hun i gynhyrchu effeithiau gweledol ac animeiddio i’r diwydiannau ffilm a theledu. Mae o nawr yn Rheolwr Gyfarwyddwr o Bait Studios a Cloth Cat Animation. Mae ei gredydau yn cynnwys goruchwyliwr Effeithiau Gweledol a Chynhyrchydd ar brosiectau megis The Machine (2014), Grandpa in my Pocket (Adastra/CBeebies), Ha! Ha! Hairies (Adastra/Turner), Disney Tales of Friendship with Winnie the Pooh a Stella.


Richard Moss

Dechreuodd Richard ar ei yrfa ôl-gynhyrchu ar ôl cwblhau cwrs peirianneg yn y BBC. Ei swydd gyntaf oedd fel gweithredwr tâp fideo dan hyfforddiant yn Team Television yng Nghaerdydd. Yna aeth yn olygydd dan hyfforddiant i Stylus Television cyn iddo fentro fel golygydd llawrydd yn gweithio yng Nghaerdydd ac yna yn Llundain. Dychwelodd i Gaerdydd i ymuno â chwmni newydd Pyramid lle daeth yn bartner, gan helpu i adeiladu'r busnes yn gyfleuster sylweddol i'r diwydiant darlledu yng Nghaerdydd.

Yn 1999 gadawodd Richard i ffurfio cwmni ôl-gynhyrchu ei hun - Mwnci. Tyfodd y busnes yn gyflym gan ennill enw a pharch am ei wasanaethau golygu, gorffen a graddio ar gyfer cleientiaid yng Nghymru a ledled y DU. Ail-frandiodd Mwnci yn 2011 fel Gorilla gan ehangu'n sylweddol - yn sgil amryw gaffaeliadau fe ymestynnodd y grŵp ei wasanaethau i gynnwys Graffeg, VFX ac Animeiddio yn ogystal â chyfleusterau golygu yn Soho .

Mae Richard wedi ennill nifer o wobrau am ei waith fel golygydd. Enillodd Richard ei brofiad ar gynyrchiadau byw cyflym megis chwaraeon a digwyddiadau yn ogystal â rhaglenni dogfen a buan y sefydlodd ei hun fel o'r golygyddion ar-lein mwyaf ei barch yn y rhanbarth.

Mae Richard wedi sefydlu perthynas sefydlog gyda Phenaethiaid Technegol y mwyafrif o'r darlledwyr a bu'n allweddol wrth brofi offer a rhaglenni newydd ar gyfer cyflenwyr mawr. Mae'n aelod o weithgorau amrywiol gan gynnwys y Grŵp Llywio Technegol S4C/Cyfle. Mae Richard yn asesydd Skillset cymwys.


 

Cysylltu a BAFTA Cymru

Cyfarwyddwr Interim: Allison Dowzell
Tel +44 (0) 2920 223898
Ebost allisond@bafta.org

Cydlynydd Digwyddiadau/Gwobrwyo : Claire Heat
Tel +44 (0) 2920 223898
Ebost Claire Heat |CAPTION:clairehe@bafta.org]

Gweinyddwr Gwobrwyo: Ceri Lewis
Tel +44 (0) 2920 223898
Ebost ceril@bafta.org