Bafta Wales

Swydd Wag: Gydlynydd Swyddfa

English version

15 January 14

Mae’r Academi yn chwilio am Gydlynydd Swyddfa i sicrhau bod ein swyddfa yng Nghaerdydd yn cael ei rhedeg yn ddidrafferth ac yn effeithlon.

Cyflog: £16,000 y flwyddyn
Dyddiad cau: canol dydd, dydd Gwener 24 Ionawr 2014
Cynhelir cyfweliadau: ddydd Gwener 31 Ionawr 2014

Fel Cydlynydd Swyddfa, byddwch yn chwarae rôl hanfodol yn gweithio gyda’r Cyfarwyddwr a’r Cydlynydd Gwobrau a Digwyddiadau. Chi fydd y pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer pob ymholiad i’r swyddfa ac, yn hynny o beth, bydd angen i chi fod yn gyfathrebwr hyderus (mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol). Yn ogystal, byddwch yn gyfrifol am yr aelodau a phrosesu ceisiadau ar gyfer gwobrau blynyddol BAFTA Cymru.

Cyfrifoldebau ac atebolrwydd allweddol:

1. Ateb prif linell ffôn BAFTA Cymru
2. Rheoli a choladu’r post a’r ffrancio yn y swyddfa
3. Archebu offer a nwyddau swyddfa
4. Cynorthwyo â digwyddiadau BAFTA Cymru yn ôl yr angen
5. Cynorthwyo â gwaith cynnal gwefan BAFTA Cymru, gwybodaeth marchnata a safleoedd rhwydweithio cymdeithasol
6. Cynorthwyo ag ymchwilio i gynnwys y cylchlythyr misol yn unol â chanllawiau BAFTA
7. Cyfarfodydd pwyllgor: cymryd cofnodion a dosbarthu papurau ar gyfer pob cyfarfod
a sicrhau bod y swyddfa’n cael ei rhedeg yn ddidrafferth ac yn effeithlon

Cyfrifoldebau ychwanegol:

Aelodaeth

1. Prosesu pob tanysgrifiad Aelodaeth newydd ac adnewyddiadau
2. Cynnal a diweddaru’r gronfa ddata aelodaeth er mwyn sicrhau bod manylion cyswllt pob aelod yn gywir ac wedi’u diweddaru
3. Trafod a didoli holl gwestiynau / ymholiadau’r Aelodau (lle mae hynny’n briodol)
4. Dosbarthu gwybodaeth i aelodau, partneriaid a gwesteion (y cyhoedd) BAFTA Cymru
5. Sicrhau bod yr holl ddeunyddiau argraffu a hyrwyddo eraill wedi’u dylunio, eu cynhyrchu a’u dosbarthu yn briodol
6. Helpu i hyrwyddo aelodaeth trwy amrywiaeth o ddulliau, gan gynnwys cyfryngau cymdeithasol, y wefan a digwyddiadau a dargedir

Cyllid

1. Gweinyddu sylfaenol o ran cyfrifon misol, anfon anfonebau a derbynebau yn ôl yr angen
2. Cynnal a chysoni Arian Traul a Cherdyn y Cwmni bob mis

Proses Ymgeisio ar gyfer y Gwobrau

1. Dosbarthu’r holl fanylion a chanllawiau ymgeisio i’r rheiny ar y rhestrau post a’r Aelodau
2. Goruchwylio’r broses ymgeisio ar gyfer pob cais a gyflwynir trwy’r ‘porth mynediad ar-lein’, gan gynnwys pleidleisio ar-lein i aelodau a phleidleisiau ‘ysgolion’
3. Bod yn bwynt cyswllt ar gyfer pob ymholiad
4. Bod yn gyfrifol am brosesu taliadau ymgeisio
5. Trafod canllawiau/ymholiadau am ymgeisio gydag ymgeiswyr, lle bo’n berthnasol

Rheithgorau’r Gwobrau

1. Cynorthwyo â choladu rhestrau aelodau posibl rheithgorau yn y swyddfa
2. Cynorthwyo â choladu amserlen rheithgorau a thrafod amseru/ymholiadau gydag aelodau’r rheithgorau
3. Cynorthwyo â threfnu cyfarfodydd rheithgorau
4. Coladu fformat allbwn, paratoi ac argraffu deunyddiau rheithgorau
5. Coladu rhestr yr enwebeion a’r enillwyr a chydymffurfio â chamau cyfrinachedd llym
6. Hysbysu’r enwebeion yn ffurfiol
7. Yn gyfrifol am gydlynu pleidleisiau ysgolion ar gyfer y Gwobrau Rhaglenni Plant Gorau

Meini Prawf Hanfodol:

1. Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol ardderchog
2. Angerdd amlwg am y diwydiannau delweddau symudol yng Nghymru
3. Lefel uchel o lythrennedd cyfrifiadurol, gan gynnwys gweithio ar gronfeydd data a dealltwriaeth dda o Word, Excel, Photoshop a systemau rheoli cynnwys
4. Sgiliau trefnu o’r radd flaenaf a’r gallu i dalu sylw manwl
5. Agwedd hyblyg tuag at weithio oriau anghymdeithasol yn ôl y galw
6. Y gallu i flaenoriaethu ac i fynd i’r afael â nifer o dasgau o dan bwysau
7. Y gallu i weithio’n dda fel rhan o dîm ac i gymryd cyfarwyddiadau, yn ogystal â gweithio’n annibynnol gan arddangos creadigrwydd a brwdfrydedd
8. Y gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg, yn ysgrifenedig ac ar lafar

Byddai’r swydd hon yn gweddu i’r dim i unigolyn trefnus tu hwnt sydd wedi graddio (neu gyfwerth) sy’n chwilio am drosolwg ymarferol o’r diwydiant. Mae cyn-ddeiliaid y swydd wedi mynd ymlaen i weithio i’r BBC ac yn stiwdios Shepperton.

I ymgeisio am y swydd hon, anfonwch eich CV a llythyr eglurhaol, a ddylai gynnwys unrhyw brofiad allweddol sy’n berthnasol i’r swydd, at clairehe@bafta.org .