Bafta Wales

First Great Western – Cynnig i Aelodau BAFTA Cymru

English version

10 February 14

Mae First Great Western yn cynnig cyfle i aelodau llawn, cysylltiol a changen BAFTA Cymru i deithio ar ei lwybr o Gaerdydd Canolog/Casnewydd i Lundain, am brisiau arbennig iawn.

Archebwch sedd nawr, a chewch deithio ar amser a dyddiad o’ch dewis chi o fewn y tri mis nesaf. Bydd tocynnau unrhyw bryd, y gellir eu defnyddio ar holl wasanaethau trên First Great Western, heb unrhyw gyfyngiadau, ar werth am bris partner arbennig gyda gostyngiad o 75%. Golyga hyn mai pris tocyn dychwelyd o Gaerdydd Canolog i Lundain yw £35.25 (Dosbarth Safonol) ac £84.75 (Dosbarth Cyntaf), ac mae’r prisiau hyn ychydig o bunnoedd yn rhatach o Gasnewydd.

Yn gyffredinol, mae dau drên yr awr ar y llwybr hwn, ac mae’r daith rhwng Caerdydd a Llundain yn para 2 awr yn unig. Sbwyliwch eich hun trwy deithio Dosbarth Cyntaf, a mwynhau digon o le i weithio a gwasanaeth wrth eich sedd sy’n cynnig byrbrydau a lluniaeth ysgafn.

Mae hwn yn gynnig arbennig iawn, (sydd ar gael i Aelodau Llawn, Cysylltiol a Changen BAFTA Cymru yn unig), a chaiff ei gynnig gan First Great Western fel rhan o’i ymrwymiad i dwf y cyfryngau a diwydiannau creadigol yn ardal Caerdydd.

Mae First Great Western yn croesawu’r defnydd o’u trenau a’u gorsafoedd gan y diwydiant ffilm a theledu, ac maent yn falch o helpu a chynghori ar y rhan fwyaf o geisiadau cysylltiedig. Felly, os ydych chi’n chwilio am leoliad gorsaf, neu eisiau ffilmio golygfa ar drên, cysylltwch â nhw.

Gall First Great Western sefydlu cyfrif ar gyfer eich cwmni i brynu tocynnau rheilffordd yn y DU, ni waeth pa gwmni trên a ddefnyddir ar gyfer y daith. Os hoffech fwy o fanylion, anfonwch gais at: david.a.gardner@firstgroup.com

Telerau ac Amodau

• dylai unrhyw aelod o BAFTA Cymru sy’n dymuno cymryd mantais o’r cynnig hwn anfon eu cyfeiriad e-bost at: david.a.gardner@firstgroup.com Defnyddir hwn i’ch amlygu yn system archebu sedd ar-lein First Great Western, o ran cael eich cynnwys yn y cynnig hwn.

• dim ond un tocyn y gall unrhyw un aelod o BAFTA Cymru ei brynu am y pris arbennig hwn.

• gellir teithio ar unrhyw un o’r gwasanaethau a weithredir gan First Great Western. Ni fydd y tocynnau yn ddilys ar wasanaethau unrhyw weithredwr trenau arall.

• gellir prynu tocynnau trwy’r ddolen we arbennig a ddarperir ar ôl derbyn cyfeiriad e-bost aelod yn unig, gan ddefnyddio cerdyn debyd neu gredyd, a bydd angen yr un cerdyn i gael y tocyn o beiriant tocynnau mewn gorsaf, gan ddefnyddio’r cyfeirnod archebu a ddarparwyd adeg archebu’r tocyn.

• gallwch archebu tocyn cyn gynted ag y byddwch wedi derbyn cadarnhad bod eich cyfeiriad e-bost wedi cael ei gofrestru. Yna byddwch yn cael mynediad at y safle archebu arbennig.

• ni ellir archebu tocyn trwy’r tudalennau archebu arferol, cyhoeddus ar wefan First Great Western.

• archebwch docyn nawr i deithio o fewn y tri mis nesaf.

• y dyddiad olaf i archebu tocyn ar gyfer y cynnig hwn yw 31/05/14.

• mae First Great Western yn cadw’r hawl i dynnu’r cynnig hwn yn ôl ar unrhyw adeg.

• oni nodir yn wahanol, bydd Amodau Cludo'r Rheilffyrdd Cenedlaethol yn berthnasol.