Bafta Wales

Darlledu yng Nghymru: agenda ar gyfer y ddegawd nesaf

English version

29 September 11

Cynhadledd Sefydliad Materion Cymreig 18 Hydref 2011 Caerdydd

Iwa Large

Mae ymdeimlad o argyfwng wedi bod yn treiddio drwy wasanaethau darlledu yng Nghymru ers rhai blynyddoedd: dirywiad yng ngwasanaethau ITV, toriadau i gyllidebau yn y BBC, argyfyngau ariannu a llywodraethu yn S4C. A drwyddi draw roedd ymwybyddiaeth o ddiffyg dylanwad Cymru ar bolisi. Dim ond y cyflenwad cyson o raglenni proffil uchel i rwydweithiau'r DU sydd wedi codi ysbryd.

Beth fydd yn newid yn y ddegawd nesaf? O gofio bod arweinwyr newydd yn BBC Cymru ac S4C, bod Bwrdd Diwydiannau Creadigol newydd i Gymru ar waith, bod ITV yn gweld rhywfaint o adfywio a bod Llywodraeth y DU yn ariannu mwy o gydweithio rhwng BBC ac S4C ac yn hyrwyddo teledu lleol yn egnïol, pa agendâu newydd sy'n cael eu pennu ar gyfer y ddegawd nesaf?

Pa fath o wasanaethau sydd eu hangen ar bobl Cymru neu pa fath o wasanaethau y mae pobl Cymru yn eu haeddu, ar y teledu, ar y radio ac ar-lein, yn Gymraeg ac yn Saesneg? A fyddant yn eu cael? Beth fydd y cydbwysedd rhwng sianelau darlledu traddodiadol a chyflenwad ar-lein? Beth yw goblygiadau'r trefniadau newydd rhwng y BBC ac S4C? Sut y dylid adnewyddu trwyddedau ITV ar ôl 2014? Beth fydd ffurf ein gwasanaethau darlledu ymhen deng mlynedd? A fydd ITV yn parhau'n ddarlledwr gwasanaeth cyhoeddus? A yw dyddiau rheoleiddio darlledu yn dod i ben?

A sut dylai'r gymuned pennu polisïau yng Nghymru drefnu ei hun er mwyn i Gymru gynyddu ei dylanwad yn y sector hwn sy'n newid yn gyflym? Sut y dylai Llywodraeth Cymru geisio dylanwadu ar bolisi cyfryngau?

Cynhelir y gynhadledd amserol hon gan Sefydliad Materion Cymreig yn union ar ôl i Ymddiriedolaeth y BBC lansio ei hymgynghoriad cyhoeddus ynghylch cylch arall o doriadau. Nid yn unig y bydd y gynhadledd yn ystyried yr hyn sy'n cael ei gynnig ond, wrth i newidiadau ym maes technoleg gyflymu ym myd y cyfryngau, bydd hefyd yn edrych ymhell y tu hwnt i'r byrdymor.

To attend and for more details please visit the Institute of Welsh Affairs Website